ଗୁରୁତ୍ବ ଆକର୍ଷଣହୀନ ରାଜକୁମାରୀ | The Weightless Princess Story | Odia Story | Odia Fairy Tales

0 Просмотры
Издатель
ଗୁରୁତ୍ବ ଆକର୍ଷଣହୀନ ରାଜକୁମାରୀ | The Weightless Princess Story in Odia | Odia Story | Fairy Tales in Odia | Odia Story For Children | Odia Stories | Odia Fairy Tale Story | 4K UHD | Odia Fairy Tales

Watch Children's Stories in English on our English Fairy Tales Channel :

????Watch More Videos in Odia ????

► ଦ ବିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ - Bear and Two Friends in Odia :

► ଦ ଲିଟଲ୍ ରେଡ୍ ହେନ୍ - Little Red Hen Story in Odia :

► ଦ ଲାୟନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ମାଉସ୍ - Lion and The Mouse in Odia :

► ହାଇଡୀ - Heidi in Odia :

► ଟାଉନ୍ ମାଉସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ମାଉସ୍ - Town Mouse and Country Mouse in Odia :

► ଥ୍ରୀ ଲିଟଲ୍ ପିଗ୍ସ୍ - Three Little Pigs in Odia :

► ଦ ଜିଞ୍ଜର୍ ବ୍ରେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ - The Gingerbread Man in Odia :

► ପିନୋକିଓ - Pinocchio in Odia :

► ଦ ଉଲ୍ଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସେଭେନ୍ କିଡ୍ସ୍ - Wolf And Seven Kids in Odia :

► ଦ ଲିଟଲ୍ ମର୍ମେଡ୍ - The Little Mermaid in Odia :

► ଥମ୍ବେଲିନା - Thumbelina in Odia :

► ସ୍ଲିପିଙ୍ଗ୍ ବିଉଟୀ - Sleeping Beauty in Odia :

► ଫ୍ରଗ୍ ପ୍ରିନ୍ସ - Frog Prince in Odia :

► ହାନ୍ସେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେଟେଲ୍ - Hansel and Gretel in Odia :

► ସିଣ୍ଡରେଲା - Cinderella in Odia :

► ଦ ଅଗ୍ଲୀ ଡକ୍ଲିଙ୍ଗ୍ - The Ugly Duckling in Odia :

► ବିଉଟୀ ଆଣ୍ଡ ଦ ବିଷ୍ଟ - Beauty and The Beast in Odia :

► ବାର ଜଣ ନାଚୁଥିବା ରାଜକୁମାରୀ -The 12 dancing princess in Odia :

► ଓଜର ଯାଦୁଗର - The Wizard Of Oz In Odia :

► ଜୋତା ପିନ୍ଧା ବିରାଡ଼ି - Puss in boots in Odia :

#odiafairytaleschannel
Категория
Российские мультфильмы
Комментариев нет.